Legislativní rámec cirkulární ekonomie aneb v jakých mezích se musíme pohybovat

0 Sdílení
0
0
0
0

Dodržování zákonného rámce a pravidel je pro naší práci nezbytně nutné a dává to naší snaze řád a vytyčuje naše hřiště pro hru.

Je nesmírně dobré, že se před potřebou našeho životního prostředí a celého ekosystému již nezavírají oči a stejně tak jako má člověk svá základní práva ukotvená v základní listině práv tak i potřeby naší planety se dostávají do popředí zájmu veřejnosti a jsou brány vážně.
Za to jsme vděční!

Proto následně pár formálních informaci k stávajícímu legislativnímu rámci. Novela zákona č. 134/2016 Sb., platná od 1.1.2021 specifikující zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), byla přijata v rámci změny a novém přijetí zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností (tzv. „odpadový balíček“). Tato novela ZZVZ zařazuje mezi základní zásady zadávání veřejných zakázek dle § 6 ZZVZ princip sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

Do § 6 ZZVZ přibyl nový odstavec 4, který stanoví:


Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“

Studování zákonů, jejich novel a neustále hlídání nových vývojů je naše práce. Zákazníci CIRCU.EU se nemusí zatěžovat tíhou těchto vědomostí a hlavně nemusí mít strach, že na něco zapomenou nebo ani nezohlední při realizaci svých záměrů a projektů. Od toho jsme tady my – zajistíme Vám:

  • faktické zavádění principů cirkulární ekonomiky
  • s podporou lokální výroby
  • s cílem snižování uhlíkové stopy
  • při dodání předmětu plnění veřejné zakázky.

Jsme cirkulární. Jsme v souladu s přírodou. Jsme CIRCU.EU

Fotka od Free-Photos z Pixabay

0 Sdílení